Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

  • Marime: 51.05 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 3017
  • Download: 291
 

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) si fara contraprestatie din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înteles în sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit. Dreptul de a introduce impozite îl are statul si el se exercita prin intermediul puterii legislative (Parlamentul) , iar uneori si, în anumite conditii, prin organele de stat locale. Parlamentul se pronunta în legatura cu introducerea impozitelor de stat de importanta nationala, iar organele de stat locale pot introduce unele impozite în favoarea unitatilor administrativ teritoriale. În România, conform Constitutiei, consiliile locale sau judetene stabilesc impozitele si taxele locale, în limitele si conditiile legii.

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social. Modul concret de manifestare a acestui rol cunoaste anumite diferentieri de la o etapa de dezvoltare economico-sociala la alta.

Rolul prioritar al impozitelor este în plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice.

În plan economic rolul impozitelor rezida în încercarile statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de interventie în activitatea economica. În functie de intentia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un intrument de încurajare sau de frânare a unei activitati economice, de crestere sau de reducere a productiei sau a consumului unui produs, de impulsionare sau de îngradire a comertului exterior.

În plan social, rolul impozitelor se concretizeaza în faptul ca , prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut între grupuri sociale si indivizi, între persoanele fizice si cele juridice.

Prin urmare, impozitele constituie unul din principalele instrumente de care statul dispune pentru redistribuirea veniturilor si a averii.

Platitorii de accize sunt: persoane juridice, asociatii familiale sau persoane fizice autorizate care produc, importa sau comercializeaza produsele prevazute de lege; persoanele juridice care cumpara (de la producatori individuali- persoane fizice) produse supuse accizelor, în vederea prelucrarii sau comercializarii; persoane juridice, pentru acele cantitati de produse (supuse accizelor) pe care le acorda ca dividende sau ca plata în natura actionarilor, asociatilor ori persoanelor fizice, sau care sunt consumate pentru reclama si publicitate; persoanele fizice care introduc în tara bunuri de natura celor prevazute de lege.

Produsele supuse accizelor pot fi scutite de la plata acestora, atunci când sunt destinate pentru: livrarea în contextul relatiilor consulare sau diplomatice, organizatiile internationale recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale României, în limitele si în conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor organizatii, sau prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental, fortele armate apartinând oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia fortelor armate ale României, rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim. Modalitatile si conditiile în care sunt acordate aceste scutiri sunt prevazute prin norme legale.

Impozitul pe dividende este un impozit aplicat asupra veniturilor sub forma de dividende acordate actionarilor sau asociatilor.

Notiunea de dividend implica orice distribuire, în bani sau în natura, în favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere. Distribuirea se face proportional cu cota de participare la capitalul social.

Obligativitatea calcularii, retinerii si varsarii impozitului pe dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati, conform art.67 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.138/2004.

Cota de impozit privind veniturile sub forma de dividende pentru persoanele fizice a fost majorata de la 5% la 10%. Tot 10% din suma bruta a dividendelor se plateste si în situatia în care dividendele sunt distribuite actionarilor sau asociatilor care sunt persoane juridice.

Termenul de virare a impozitului este pâna la data de 25 (inclusiv) a lunii urmatoare celei în care se face plata. Ca exceptie de la ceasta regula, în cazul dividendelor distribuite dar care nu au fost platite actionarilor pâna la sfârsitul anului în care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului este pâna la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Orice persoana care are în proprietate o cladire situata în România datoreaza anual un impozit pentru acea cladire. Impozitul pe cladiri, se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în care este amplasata cladirea. În cazul unei cladiri, aflata în administrarea sau în folosinta, dupa caz, a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie în baza unui contract de închiriere, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar.

Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru anumite categorii de cladiri, cum ar fi: cladirile institutiilor publice si cladirile care fac parte din domeniul public, cladirile considerate monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee sau case memoriale, cladirile care, prin destinatie constituie lacasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute de lege, cladirile institutiilor de învatamânt preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu autrecut în patrimoniul autoritatilor locale, o serie de constructii speciale, prevazute de lege.

Calculul impozitului pe cladiri se face în mod diferentiat pentru persoane fizice si pentru persoane juridice. Pentru persoanele fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.

Cota de impozitare este de 0,2 % pentru cladirile situate în mediul urban si 0,1 % pentru cladirile din mediul rural.

Persoanele fizice ce detin mai multe cladiri vor plati un impozit majorat dupa cum urmeaza: cu 15% pentru prima cladire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 50% pentru cea de-a doua cladire, cu 75 % pentru cea de-a treia cladire si cu 100 % pentru cea de-a patra si urmatoarele. În cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se detrmina în functie de ordinea în care proprietatile au fost dobândite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

 

Top download la Economie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Analiza SWOT a S.C. Bere Craiova S.A. facultate 4592 38.25 KB
Planificarea auditului financiar-contabil liceu 4113 26.03 KB
Plan de afaceri-S.C.BRANCUSI SRL liceu 4067 28.27 KB
Analiza financiara a intreprinderii facultate 3986 19.81 KB
Globalizarea si Romania in contextul globalizarii facultate 3135 42.71 KB
Plan de afaceri-proiect educatie anteprenoriala liceu 3072 24.69 KB
Calitatea serviciilor publice liceu 2567 37.51 KB
Studiul calitatii produselor si serviciilor liceu 2538 22.78 KB
Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare liceu 2468 27.75 KB
IAS 1-Prezentarea situatiilor financiare liceu 1986 28.07 KB